Εκτίμηση θεμάτων Α.Ε.Π.Π. Γενικά τα θέματα ήταν σαφή ως προς  τα ζητούμενα, αναμενόμενα και δεν παρουσίαζαν καμία ιδιαίτερη δυσκολία.