ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ      MIGRANTS TAKE CARE

ΔΙΑΡΚΕΙΑ         01-10-2018 – 31-11-2020

Συμμετέχουν: Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία Ιταλία

Το έργο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και από ένα ιδιαίτερα μειονεκτικό υπόβαθρο, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της υπηρεσίας Home Care / Residential Care, υπό επισφαλείς συνθήκες. Μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες πολιτιστικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών εκπαιδεύσεων, οι μετανάστες  ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης θα ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε ίσες και νόμιμες συνθήκες απασχόλησης και την απόκτηση υψηλότερων προσόντων. ένα υψηλό ποσοστό μεταναστών απασχολείται σε ημι-νομικές συνθήκες, πολύ συχνά χωρίς πιστοποιητικό κατάρτισης ή άδεια εργασίας. Για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα διαρθρωτικά εμπόδια και η πρακτική που εισάγει διακρίσεις, το σχέδιο θα αναπτύξει επιχειρηματικές συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών φροντίδας.

 

Ειδικά θέματα αλλά και στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση και ενίσχυση τόσο της πολιτισμικής όσο  και της γλωσσικής παιδείας των μεταναστών με στόχο  την ενίσχυση της επισφαλούς εργασιακής κατάστασης τους  και την υπέρβαση των διαρθρωτικών φραγμών όσον αφορά τους μετανάστες, τη βελτίωση της παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους και την εργασιακή απασχόληση των μεταναστών στην Υπηρεσία Φροντίδας.

 

Μόλις στις αρχές του μήνα, οι εταίροι από τις χώρες που συμμετέχουν συνεδρίασαν στην Γερμανία για να ορίσουν τους στόχους του έργου σε μετρήσιμα αποτελέσματα και να εξετάσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας που θα συμμετέχει στην έρευνα. Επίσης, εξέτασαν τα επί μέρους κομμάτια του προϋπολογισμού και συμφώνησαν στον καταμερισμό των πακέτων εργασίας για τους επόμενους μήνες.

 

Επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον Μάιο του 2020 στο Παλέρμο της Ιταλίας.