Στην Πάτρα, η μείωση των θανάτων, στην περίπτωση μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων, υπολογίζεται ότι θα ήταν 125 ανά 100.000 κατοίκους. Δείτε τη νέα έκδοση «Περιβάλλον και Υγεία» του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).