Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου EcoSUSTAIN (πλαίσιο Interreg-MED) είναι η αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών, με παράλληλη ανάπτυξη μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης και δικτύωσης καθώς και καινοτόμων εργαλείων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.Η περιοχή της Μεσογείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα φυσικά οικοσυστήματα όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών, την εδαφική ελκυστικότητα και ως εκ τούτου την οικονομική αξία ολόκληρης της περιοχής. Οι φυσικοί πόροι στην περιοχή είναι εξαιρετικά πολύτιμοι και έχουν αναγνωριστεί ως σημαντική κινητήρια δύναμη για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε με την περιήγηση σας στο φυλλάδιο καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου https://ecosustain.interreg-med.eu/