Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για τις ανάγκες του του ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 έργου «Αποκάλυψη και ανάδειξη Γυμνασίου-Χωροθέτηση νέας εισόδου του Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έκαστος , με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του, εξαρτώμενη από τις ανάγκες υλοποιησής…