Βλέποντες δε οι Πατραίοι Ελληνες, ότι πλέον δεν επιδέχεται θεραπείαν το πράγμα, τας μεν φαμηλίας των εύγαλαν έξω της πόλεως, έγραψαν δε εις τα Νεζερά προς τον Π. Πατρών ό,τε Νικόλαος Λόντος, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος και άλλοι τινές, να προφθάση εις βοήθειαν, ότι κινδυνεύει όλη η πόλις. Οθεν αμέσως ο Π. Πατρών και ο Ανδρέας Ζαήμης έγραψαν προς τους Καπιταναίους Κουμανιώτας να τρέξουν, με όσους ανθρώπους έχουν· την δε επιούσαν ημέραν εκίνησαν και αυτοί, έχοντες περίπου πεντακοσίους…