Λατινικά Τα θέματα στο μάθημα των Λατινικών αφορούσαν στο σύνολο της ύλης της γραμματικής και του συντακτικού.