Χωρίς φόρο υπεραξίας ακίνητα προ του 1995 - Τι θα ισχύει για τις μετοχές (upd)Τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν το 1995, είναι δηλαδή για πάνω από 20 χρόνια στην κατοχή του ιδιοκτήτη, θα εξαιρεθούν από τον φόρο υπεραξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικοποιήθηκε αυτή η ημερομηνία καθώς και η σχετική διάταξη που θα προβλέπει ειδική τη μείωση της επιβάρυνσης για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.

Τις αλλαγές στη φορολογία γνωστοποίησε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας πριν από λίγο στο 10ο Athens Tax Forum.
O κ. Μαυραγάνης τόνισε ότι «σε ότι αφορά στο Φόρο Υπεραξίας Ακινήτων, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία θα εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας, ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995. Παράλληλα προβλέφθηκε διάταξη με την οποία θα μειώνεται ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού».

Με βάση το τελικό σχέδιο του πολυνομοσχεδίου για την υπεραξία στα ακίνητα προβλέπονται τα εξής:

* η τιμή κτήσης είναι αυτή που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

* στις περιπτώσεις κληρονομιών, δωρεών κτλ η τιμή κτήσης είναι η αξία πάνω στην οποία υπολογίστηκε ο σχετικός φόρος.

* ακίνητα που αποκτήθηκαν έως και 31/12/1994 απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας.

* η τιμή κτήσης πληθωρίζεται με βάση το δείκτη τιμών κατοικιών των ετών που διακρατήθηκε και ο οποίος δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

*η υπεραξία που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης με την τιμή πώλησης απομειώνεται σε ποσοστό έως και 40% (για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από το 1995 έως και το 2002 το ποσοστό απομείωσης ανέρχεται έως και 52%).

-στις περιπτώσεις χρησικτησίας τιμή κτήσης θεωρείται αυτή πριν από το 20ο έτος από το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

* στις περιπτώσεις ανέγερσης ακινήτου με αυτεπιστασία τιμή κτήσης θεωρείται αυτή μετά από 5 έτη από την έκδοση οικοδομικής άδειας.

* από το ποσό της υπεραξίας αφαιρούνται 25.000 ευρώ και με τις νέες διατάξεις φεύγει και ο όρος της μη πραγματοποίησης άλλης μεταβίβασης ακινήτου κατά το χρόνο διακράτησης (η διάταξη γίνεται ευνοϊκότερη).

*οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγξουν την ορθότητα όλων των χαρακτηριστικών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (χρόνος διακράτησης κτλ) αλλά δεν είναι υπεύθυνοι για στοιχεία που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν.

* ο φόρος υπεραξίας παρακρατείται από τους συμβολαιογράφους και αποδίδεται εντός 5 ημερών στο δημόσιο.

Ο υφυπουργός Οικονομικών τόνισε ότι: «Τα πρόστιμα μειώνονται δραστικά. Για τις περισσότερες παραβάσεις από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο μειώνεται στα 250 από τα 1000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία μειώνεται στα 500 από 2.500 ευρώ βάζοντας και οροφή για πολλαπλές παραβάσεις. Επιπρόσθετα τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου δεν υπόκεινται σε πρόστιμο εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι οι μειώσεις των προστίμων αποτελούσαν γενικευμένο αίτημα των επιχειρήσεων, φορολογούμενων και φοροτεχνικών και με το νομοσχέδιο γίνεται πράξη.

Επιπλέον ο κ. Μαυραγάνης κατά την ομιλία του πρόσθεσε ότι:

“Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση οι τόκοι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος.

Ακόμη το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ τον μήνα ενώ μπαίνει και νομοθετικό φρένο σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο έως 500 ευρώ.

Επιπλέον δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στις αμοιβές των επιχειρήσεων για δικαιώματα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Επίσης οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης.

Σε ότι αφορά στα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back παραμένουν αφορολόγητα για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Παράλληλα διορθώνουμε μια σειρά στρεβλώσεις στο χώρο του αυτοκινήτου, ενώ τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Έτσι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας. Σε ότι αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας δεν θα λαμβάνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους στην Ελλάδα αλλά η ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισμό του φόρου”.

Πηγή:www.capital.gr

Μετοχές

Εν τω μεταξύ, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας (ανέρχεται σε 15% επί των κερδών) των μετόχων εισηγμένων εταιριών που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών μιας εταιρείας.
Παράλληλα, φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται μόνον σε όσους απέκτησαν μετοχές (ομόλογα, παράγωγα κ.α) μετά την 1/1/2009. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο σε όσους συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και οι μετοχές αυτές έχουν αποκτηθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2009 και έπειτα. Ήτοι, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών στο Χ.Α. απαλλάσσεται στην πράξη από τον φόρο υπεραξίας.
Την ίδια ώρα προβλέπεται τροποποίηση και στο συμψηφισμό κερδών με ζημίες αφού μετά την πάροδο πενταετίας οι ζημίες θα παραγράφονται.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το άρθρο 42 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά»
β. Προστίθεται νέα περίπτωση β) που έχει ως εξής και οι περιπτώσεις β), γ) και δ) αναριθμούνται σε γ), δ) και ε) αντίστοιχα:
«β. μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.»
γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «επ’ αόριστον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα επόμενα πέντε (5) έτη».

Στο άρθρο 47 του ν.4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.»
«6. Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου

Στο άρθρο 47 του ν.4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.»
«6. Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.»

Το άρθρο 48 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή:
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 20011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ΄ εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή το πλήθος του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.»
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος μέλος.»
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ’ της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.»