Η ωρίμανση της σιδηροδρομικής κίνησης-μετακίνησης στην χώρα μας είναι ταυτόσημη με την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η συστηματική χρησιμοποίηση του ατμού στην τεχνολογία από τις αρχές του 19ου αιώνα είχε σαν αποτέλεσμα την αλματώδη εξέλιξη της βιομηχανίας και των μεταφορικών μέσων. Η Πάτρα του 1892 αποτελούσε σημαντικό άξονα στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών του (περιορισμένου ακόμη εδαφικά) ελληνικού βασιλείου, τόσο χάρη στο λιμάνι της, κομβικό σημείο εμπορίου και πύλη, ταυτόχρονα, προς την…