Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου αναφέρει:

?δελφοί μου καί παιδιά μου,
?ορτάζομε σήμερα καί πάλι Χριστούγεννα.
Τί σημαίνει ?ραγε α?τή ? ?ορτή γιά τόν ?νθρωπο; Δέν γνωρίζω, ?άν δύνανται ο? περισσότεροι νά ?παντήσουν σωστά στό ?ρώτημα α?τό. Ο? πιθανότερες ?παντήσεις, ?άν λάβωμε ?π΄ ?ψη μας τόν τρόπο ?ορτασμο? τ?ν Χριστουγέννων, ε?ναι ξένες ?πό τό πνε?μα τ?ς λαμπρ?ς καί πανευφροσύνου α?τ?ς ?μέρας.
Δέν ε?ναι, λόγου χάριν, τά Χριστούγεννα ε?καιρία γιά κοσμικές…