Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις να επέλθουν βιώσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, στην έναρξη και την ενδυνάμωση επιχειρηματικής, και όχι μόνο, δραστηριότητας.
Σήμερα παρουσιάστηκε η Μελέτη για την εφαρμογή ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στην Πάτρα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στην…