Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας ,ομόφωνα, σύμφωνα και με το Καταστατικό του ( αρθ 20, γ΄ ) κ α λ ε ί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση .
Η Γ. Σ πραγματοποιείται στην αίθουσα τύπου του ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ την 3η Ιανουαρίου .ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17,30 με την παρακά-τω Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση πραγματοποιείται ΟΡΙΣΤΙΚΑ, την 8η Ιανουαρίου, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, την ίδια ώρα και με την αυτή Ημ. Διάταξη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
1. …