Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες καρναβαλικών κατασκευών, συνολικού προϋπολογισμού 24.890,39 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών).
Συγκεκριμένα για :
ΟΜΑΔΑ Α : Σίδηρος προϋπολογισμού 5.647,08 €
ΟΜΑΔΑ Β : Φελιζόλ προϋπολογισμού 2.790,00 €
ΟΜΑΔΑ Γ: Χημικά είδη προϋπολογισμού 14.369,90 €
ΟΜΑΔΑ Δ :…