Τά Γραφε?α τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν θά παραμείνουν κλειστά ?πό τήν Δευτέρα 17 Α?γούστου 2020 ?ως καί τήν Δευτέρα 31 Α?γούστου 2020.
                                             ?κ τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως