Συνεδριάζει στο κτίριο Λαδόπουλου, την 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:
Εγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).
Εγκριση πρωτοκόλλου απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00001 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Ράπτη στην Εξω…