Λίαν ?κανοποιητικά ?ποτελέσματα ε?χε ? α?μοδοσία τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν, ? ?ποία πραγματοποιήθηκε στήν Πλατεία Γεωργίου τίς τελευτα?ες ?μέρες,  ?πό 4 ?ως 16 Μαΐου 2020.
? Λαός ?νταποκρίθηκε στήν ?κκληση το? Μητροπολίτη μας, γιά προσφορά λίγης ποσότητας ?πό τό α?μα μας, ?στε νά καλυφθο?ν ο? ?νάγκες, τίς ?πο?ες ?ντιμετωπίζουν ?σθενε?ς τ?ν Νοσοκομείων τ?ς πόλεως μας ?λλά καί γενικώτερα, ?φο? πολλές φορές ? ?ερά Μητρόπολις, ?ς πρός τό θέμα α?τό ?ξυπηρέτησε ?νάγκες ?σθεν?ν καί σέ ?λλες…