Μέσα από την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πατρών (https://www.protodikeio-patras.gov.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να αιτηθούν online τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Για το τμήμα Πτώχευσης:
>Μη Πτώχευσης – εκκρεμής αίτηση – πτωχευτικός συμβιβασμός (πλήρες)
>Μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης (πρώην συνδιαλλαγής)
>Μη θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία
Για το τμήμα των Ασφαλιστικών Μέτρων:
>Αναγκαστικής διαχείρισης (Ασφαλιστικών μέτρων)
Εντός των επόμενων εβδομάδων θα μας…