Στα 7.000 m2 υπολογίζεται το συνολικό εμβαδό της επικάλυψης των στεγών και των αετωμάτων των πρώην αποθηκών του ΑΣΟ που θα αποξηλωθούν.
Εχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχει εγκριθεί σχέδιο εργασιών για την πλήρη αποξήλωση, διαχείριση και απομάκρυνση υπάρχουσας επικάλυψης από ελενίτ και κάθε άλλου υλικού αμιάντου από το κτίριο.
Το σχέδιο υποβλήθηκε για έγκριση στην Περιφέρεια τον προηγούμενο Οκτώβριο και προβλέπει συγκεκριμένη μέθοδο αφαίρεσης του επικίνδυνου υλικού, μέτρα για…