Του Γεράσιμου Νικολαΐδη

Τώρα “ψίχουλα”, μετά τις εκλογές “μαστίγιο” με νέο μνημόνιο.

Αφού λή­στε­ψε συ­στη­μα­τι­κά τους πά­ντες, αφού φο­ρο­ε­πέ­δρα­με και πε­ριέ­κο­ψε κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες με ζήλο οπα­δού του “δόγ­μα­τος του σοκ”, η κυ­βέρ­νη­ση “κα­τά­φε­ρε” να πε­τύ­χει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα. Πόσο με­γά­λη απάτη είναι αυτό, απο­δει­κνύ­ε­ται τώρα, που στην προ­ε­κλο­γι­κή