Παύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου και εκ περιτροπής εργασία για πολλούς εργαζομένους.