Τα Κ.Ε.Π. αποτελούν έναν απολύτως επιτυχημένο θεσμό που απολαμβάνει σήμερα την καθολική αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος των Κ.Ε.Π. είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η γενική ικανοποίηση των πολιτών από τα ΚΕΠ πανελλαδικά αγγίζει το ποσοστό του 94%.
Ο βασικός λόγος της αποδοχής αυτής, έγκειται στην αποτελεσματική και ταχύτατη εξυπηρέτηση…