Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 15§§1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ σε συνδ. με περ. γ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», την από 11-03-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11-03-20) και το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-04-20 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 1588/25-04-20), με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή? αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών…