Ε?ναι μεγάλη ? διαφορά ?νάμεσα στήν ?νατολή καί τήν Δύση. Δέν μιλ? γεωγραφικά, ?λλά πνευματικά καί πολιτιστικά.
? καθ’ ?μ?ς ?νατολή μέ τήν ?ρθόδοξη πίστη καί ?κφραση ζω?ς ?χει ?λλη πορεία καί ?λλη προοπτική ?πό ?κείνη τ?ς Δύσεως, ? ?ποία ?λλοτριώθηκε μέσα ?πό τόν σχολαστικισμό καί νομικισμό, τήν ?πολυτοποίηση τ?ς ?νθρώπινης λογικ?ς καί τήν πλήρη ?κκοσμίκευση.
?ποστασιοποιήθηκε ? Δύση ?πό τό πνε?μα τ?ς ?ποκάλυψης καί ?πεσχίσθη ?πό τή Μία καί ?γία πίστη μέ τά φρικτά ?ποτελέσματα τά ?πο?α…