Περί τα 10,2 εκατ. τόνοι τυριού παρήχθησαν στην ΕΕ, τα οποία προήλθαν από 75,5 εκατ.