Την οικονομική συμμετοχή και επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Ελλάδα από το 1989 και για όλες τις προγραμματικές περιόδους μέχρι σήμερα, αποτυπώνει σε τρέχουσες τιμές ένα διαδικτυακό αποθετήριο που προσφέρεται για ανάλυση των συνεπειών που προέκυψαν από τα κοινοτικά κονδύλια. 
Η ιστοσελίδα (https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Historic-EU-payments-by-MS-NUTS-2-region-filter-by/2qa4-zm5t) περιέχει στοιχεία για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και για συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ…