Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναφέρει:
 Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 943), την υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1585) , ως και την τελευταία όμοια υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π../οικ. 27805 (ΦΕΚ 1640/τ. Β΄/30-04-2020), σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 30.04.2020 έως και την Κυριακή 31.05.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περίπτωσης 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 σε όλη την…