Χωρίς το άγχος της επικοινωνίας μπορούν να κυκλοφορούν πλέον οι κωφοί και βαρήκοοι. Μία ειδική πλατφόρμα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών τούς έχει εξασφαλίσει σε κάθε τους βήμα να έχουν «δίπλα» τους διερμηνέα σε όποιο σημείο της χώρας και να βρεθούν.

Σε συνεργασία δε με το υπουργείο Υγείας έχουν τοποθετηθεί Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επικοινωνίας σε δομές υγείας. Στην Πάτρα έχουν εγκατασταθεί ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (Αγίου Αλεξίου).

«Γνωρίζοντας…