Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων φοβούνται για το ενδεχόμενο να κληθούν να κλείσουν εντελώς τα καταστήματά τους, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό «λουκέτο» των επιχειρήσεών τους.