Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector – GRASP» του προγράμματος MED PROGRAMME, EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%), θα πραγματοποιήσει το πρακτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «GRASP» με θέμα: «Τεχνολογίες και εφαρμογές ενεργειακής απόδοσης και…