Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ,.Μ), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμό  6998/439/11-06-2020 απόφαση του Δ.